www.kominnom.no

Inkludering med dialog og gjensidig læring

Kominnom.no er en nettside utviklet som et forsøk på å imøtekomme flyktningers ønske om kontakt med nordmenn, og dermed bidra til bedre integrering og inkludering. På nettsiden kan flyktninger og nordmenn kommunisere med hverandre ved hjelp av video og chat - på tilsvarende måte som man bruker Skype. Man oppretter en bruker, der nordmenn logger på som «Veileder» og flyktningen som «Språkstudent».

Åvære veileder innebærer ikke at du blir stilt overfor en oppgave eller et ansvar. Det er samtalen i seg selv som gir studenten språkutvikling, kulturforståelse og økt kunnskap om det norske samfunnet. Vi håper at personer fra alle samfunns- og yrkesgrupper har interesse for å være med oss som veiledere. Det m.a.o ingen spesiell kompetanse eller erfaring. Det er derimot en fordel at flyktningene får møte mennesker med forskjellig livssituasjon.

Det er flyktningens oppgave å opprette kontakt. Når du er pålogget som veileder, og er ledig, vises et grønt lys på din profil. Rødt lys betyr at du er opptatt. Nettsiden skal kunne brukes når som helst og hvor som helst, og er på den måten tilpasset en hektisk hverdag - du logger på når du har tid og lyst. Når du er pålogget velger du selv hvilke anrop du vil ta imot eller eventuelt avvise.

PROMOTERING

Vi presenterte Kominnom.no for målgruppen i slutten av februar. Nyheten spredte seg raskt i miljøet og fikk umiddelbare reaksjoner. Et mangfold av spørsmål og tilbakemeldinger forteller om et stort behov for kontakt og språktrening. I skrivende stund har over 400 flyktninger registrert seg, og de venter nå på velvillige og engasjerte samtalepartnere.

Det har til nå ikke vært like enkelt å nå fram til potensielle veiledere. Det er i dag bare 8 personer som har registrert seg. Vi håper det lave antallet ikke er et uttrykk for manglende vilje, men heller at vår strategi med å promotere Kominnom ikke har lykkes tilstrekkelig.

Som en del av arbeidet med å gjøre Kominnom kjent, og for å kunne kommunisere med våre brukere har vi opprettet tre ulike Facebook-grupper:

Kominnom språkutvikling – der innvandrere mottar informasjon fra oss, der de kan stille spørsmål og diskutere aktuelle tema.

1

Vi åpner døra – der vi legger ut relevant informasjon til det norske miljøet, i håp om å skaffe nye veiledere.

Kominnom veiledere – et diskusjonsforum for nordmenn som har registrert seg som veiledere på vår nettside.

Vi har fått tilbakemeldinger på disse sidene fra nordmenn om at Kominnom er et flott tiltak og at saken er viktig. Etterhvert som du leser, håper vi imidlertid at du oppfatter at det ikke er ros vi er ute etter. Det er mye bedre – og også mer i tråd med våre intensjoner og forhåpninger – at du retter oppmerksomheten mot flyktningene, og viser din reelle støtte og engasjement ved å registrere deg som veileder.

HVEM STÅR BAK PROSJEKTET?

Bak selve ideen om en nettside for inkludering, og bak det omfattende web- teknologiske arbeidet, står en dataingeniør fra Sudan. Utviklingen av konseptet har foregått i nært samarbeid med en norsklærer med særlig interesse for flyktningers situasjon i samfunn og skole.

Kominnom er det første integrerings- og inkluderingstiltaket av sitt slag, utviklet på basis av flyktningens egen opplevelse og oppfatning av hva som skal til for at flere flyktninger skal kunne bli en aktiv del av det norske samfunnet. En sentral forutsetning for reell inkludering er anerkjennelse og innflytelse, som skjer gjennom likeverdig kommunikasjon og samhandling.

Kominnom er resultatet av et tverrfaglig, tverrkulturelt og tverrposisjonelt samarbeid. Det er et lysende eksempel på at dialog og inkluderende samhandling er nødvendig for å realisere nytenkning, motivasjon og utvikling i et samfunn som står overfor store medmenneskelige utfordringer. Oppmerksomheten har vært rettet mot flyktningens opplevelse, synspunkter, vurdering og kompetanse. Dialog har skapt Kominnom, og nettopp dialogen som pedagogisk metode står sentralt i vårt mål om å skape inkludering gjennom økt forståelse mellom flyktninger og nordmenn.

VÅR APPELL

Vår første strategi for å behovsprøve ideen var å kartlegge flyktningers ønske om kontakt med nordmenn og behov for språkutvikling. Den enorme responsen

vifikk, bekreftet at Kominnom har et potensiale som arena for å oppnå akkurat dette. Nå står nettsiden klar til bruk. Flyktningene er klar til å bruke den. Er du?

Med denne appellen gir vi deg en mulighet til å se hva du får igjen av å bidra med litt av din tid og prøve noe helt nytt. Kanskje må du i starten utfordre din komfortsone, men når flyktningene tar sjansen – hvorfor skal ikke du? Dersom du har lite eller ingen erfaring med å snakke med en flyktning, vil du mest sannsynlig oppleve at det er langt mer givende og spennende – og mindre

2

problematisk – enn du først trodde. Vi kan nærmest garantere at du møter åpne mennesker, som uttrykker begeistring og takknemlighet over anledningen til å få snakke med akkurat deg. Å utforske forskjeller og likhetstrekk på det menneskelige og kulturelle plan, er en berikende aktivitet. Språket kan være en utfordring, men nettopp forsøket på å forstå hverandre kan skape morsomme situasjoner. Vi prøver å fortelle at en samtale kan lyse opp dagen din, og du vil kunne se ting i et nytt perspektiv. Vi anbefaler deg på det varmeste å gi deg selv og flyktningene denne muligheten til å møtes!

Kominnom har grunnleggende tro på at personlig initiativ og engasjement kan bidra til store samfunnsendringer. Vi må sammen ta ansvar og omgjøre ord til handlinger. Vårt initiativ og din velvilje kan motvirke sosiale forskjeller og utestenging. Jo flere nordmenn som tar seg tid til en samtale, jo flere flyktninger kan få et bedre liv. Språklig utvikling gir bedre forutsetninger for å komme ut i arbeid og opplevelse av sosial tilhørighet.

ØKONOMI OG SIKKERHET

Kominnom er et profesjonelt nettsted som skal ivareta brukernes personlige og tekniske sikkerhet. For oss er det viktig at Kominnom skal forbli en gratistjeneste, og vi gjør dette på et idealistisk grunnlag. Utvikling, driftskostnader og reklame har hittil vært finansiert av egen lommebok. Jo flere brukere vi får, jo mer vedlikehold og videreutvikling kreves. I den grad våre ressurser og kapasitet strekker seg, gir vi fortløpende informasjon og brukerstøtte.

Vi vil jobbe med løsninger som kan hjelpe oss å finansiere driften. Vi ber om forståelse for at vi inntil videre delfinansierer driften gjennom reklame på nettsiden.

Kom innom og bli med!

3